Kontakt oss i dag!

 
Om vårt konsulentprogram 

 

Målet med programmet er å hjelpe selskapet eller institusjonen din med å appellere, bevare og løfte flerkulturelle. Vi vil hjelpe dere med å utvikle deres evne til å se verden gjennom flerkulturelle sine øyne og forstå hvordan dere kan bruke disse perspektivene til å innføre konkrete tiltak som oppnår målet . 

For å oppnå målet må det innføres tiltak i alle ledd. Med ledd mener vi ledelse, sosialt miljø, arbeidsmiljø, den eksterne kommunikasjonen og rekrutteringen. Dere kan velge hvilke ledd programmet skal rette seg mot. Velger dere å jobbe med flere ledd vil fremstillingen bli mer overordnet og generell enn hvis dere velger å fordype dere i et ledd. 

 

Dere vil også få muligheten til å velge teamsammensetningen til de som deltar på programmet. Vi anbefaler å sette opp et tverrfaglig team da dette bidrar til mer nyanserte diskusjoner og løsninger. 

 

Under er det vist hvordan programmet ser ut i praksis. Vi er åpne for å tilpasse programmet mer ved forespørsel. 

Kartlegging

Mål: Kartlegge forholdene i

bedriften for å få en forståelse 

for hvordan situasjonen er i dag.

 

Tid: 1 time. 

Worskshops

Mål: Utvikle deltakernes evne til å forstå hvordan de kan appellere, bevare og styrke unge med flerkulturell bakgrunn. 

Tid: 2 workshops x 2 timer. 

Handlingsplan

Mål: Lage en handlingsplan

med tiltak og konkrete mål som

kan måles og følges opp.

 

Tid: 2 timer. 

Hva

 Vi går inn på de valgte områdene sammen med dere for å se hvordan forholdene i bedriften er slik at man vet hva som er bra og hva man må jobbe videre med og fokusere på under workshopene. 

 

 

 

 

 

Hvem 

Den som blir utpekt som ansvarlig for deltakerne.  

 

Hva

 

Worskhopsene starter med teoretisk kunnskap før deltakerne får i oppgave å bruke denne kunnskapen til å kartlegge hva ved området som er problematisk og hvordan å løse dette. 

Etter deltakerne har kommet med sin innstilling vil vi utfordre deres synspunkter før vi sammen kommer til enighet om hva som er utfordringene og løsningene.

Hvem

 Teamet dere velger som skal jobbe med dette. 

 

Hva

Basert på diskusjonene vi har gjort under workshopsene skal vi komme frem til hvilke tiltak dere ønsker å gå videre med. I tillegg er det viktig at vi setter konkrete mål og hvordan disse skal følges opp. Dette er for å sikre at mangfoldsarbeidet kontinuerlig kan bli evaluert, forbedret og ikke glemt. 

 

 

 

 

Hvem

 Den som ble utpekt som ansvarlig.